Lokacioni i Akademisë për aftësim profesional të nëpunësve administrativë në Ministrinë e Shoqerisë Informatike dhe Administratës

Lokacioni i Akademisë për aftësim profesional të nëpunësve administrativë në Ministrinë e Shoqerisë Informatike dhe Administratës

Bulevardi: ,,Jane Sandanski", nr. 61,
Komuna Aerodrom, 1000, Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut


PUBLIC ADMINISTRATION TRAINING ACADEMY - MISA