Shpërndaje:

INFORMACIONE

Shkup, 01 dhjetor 2020 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, ju rikujton në obligimin ligjor të nenit 58 paragrafi një (1) i Ligjit të Nëpunësve Administrativë (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 dhe të „ Gazetës Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.275/19 dhe 14/20), për miratimin e Planeve vjetore të trajnimeve të nëpunësve administrativë nga ana e institucioneve nga neni 3 paragrafi 1 i të njëjtit ligj dhe me mendimin e marrë më parë nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës.