Vlerësues të autorizuar në lëminë e teknologjise informatike

04 shkurt 2015, Shkup 

Lista e lejeve të lëshuara dhe të marra për vlerësues të autorizuar nga lëmia e teknologjisë informatike:

 

Numri i licencës

Data e lëshimit

Tregëtar individual/ Shoqëri tregtare

Data e marrjes 

1

001IT

2012

Shoqëria tregtare "INet" SH.P.K Shkup

19.05.2014

2

002IT

2012

Shoqëria tregtare Univerziteti "Shën Kirili dhe Metodij" - Instituti ekonomik Shkup 

 

3

003IT

31.07.2013

Shoqëria tregtare XHIMREVSKI-EKSIM SH.P.K Kumanovë

 

4

004IT

31.07.2013

Shoqëria tregtare  Shoqëria për shërbim QENDRA PËR VLERËSIM SH.P.K Shkup

 

5

005IT

31.07.2013

Shoqëria tregtare Shoqëria për prodhim, tregti dhe shërbime FORNET SH.P.K Shkup

 

6

006IT

31.07.2013

Shoqëria tregtare Shoqëria për prodhim, qarkullim dhe shërbime  ABC-BROTHER SH.P.K Shkup

 

7

007IT

02.09.2013

Shoqëria tregtare Shoqëria për vlerësim dhe shërbime të kontabilitetit RACIO GRUP DOOEL Kumanovë 

 

8

008IT

02.09.2013

Shoqëria tregtare Shoqëria tregtare për vlerësim dhe ekspertiza VIZIJA-T DOEEL Shkup

 

9

009IT

02.09.2013

Shoqëria tregtare Shoqëria e shërbimeve intelektuale dhe vlerësim METODA PLUS DOEEL Kavadar 

 

10

010IT

27.12.2013

Zyra ekonomiko-ligjore KOMPANIJA N.M  SH.P.K Shkup 

 

11

011IT

27.12.2013

Shoqëria për konsultime "GRANT THORNTON CONSULTING" SH.P.K Shkup 

 

12

012IT

14.01.2014

Shoqëria për prodhim inxhinjeri tregti dhe shërbime PUM MIG Zdravko DOOEL eksport-import Shkup

 

13

013IT

01.07.2014

Tregtar individual ZAHARIESKI KONSALTING TI Tanja Ljupçe Zaharieska Tetovë 

 

14

014IT

01.07.2014

SHTËPIA VLERËSUESE SHUMANTEVI DOEEL Shkup, për kryerje të punëve të vlerësimit nga lëmia e teknologjisë informatike