TRAJNIME

INFORMACIONE
DOKUMENTE
WEB PORTALI PËR e-TRAJNIMET
TRAJNIME TË REALIZUARA

Akademia për përkryerje profesionale të nëpunësve administrativ

Rr. ,,Jane Sandanski", nr. 61,
Lagjja: Aerodrom, 1000  Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut