U MIRATUA RAPORTI I KËRKIMIT TË KRYER MBI INDEKSIN E CILËSISË TË INSTITUCIONEVE

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e 121-të të mbajtur më 24 janar 2023, miratoi Informatat lidhur me vlerësimin e bërë të Komisionit për vlerësim dhe analizë të rezultateve të marra nga matjet e kryera të cilësisë sipas Metodologjisë për vlerësimin e cilësisë, indeksi i institucioneve.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës ka përfunduar zbatimin e ciklit të ri të “Metodologjisë së vlerësimit të indeksit të cilësisë së institucioneve”, të parashikuar në kuadër të Strategjisë për reformën e administratës publike 2018-2022.

Zbatimi i kësaj Metodologjie mundëson identifikimin e institucioneve që punojnë me sukses dhe që ofrojnë shërbime efektive dhe efikase për përdoruesit. Me paraqitjen e rezultateve, ata duhet të motivojnë veten për performancë edhe më të mirë, si dhe të inkurajojnë institucionet me rezultate më të dobëta që të mësojnë nga njëri-tjetri duke shkëmbyer praktikat e mira nga puna e tyre, me qëllim përmirësimin e shërbimeve dhe kënaqësinë e përdoruesve.
Në matjen e kënaqësisë me ofrimin e shërbimeve kanë marrë pjesë: Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dhe Sanitar, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Inspektorati Administrativ Shtetëror, Gjykata Administrative të Republikës së Maqedonisë Veriore, Fakulteti Juridik "Justiniani i Parë" - Shkup, Institucioni Nacional Muzeu i Maqedonisë - Shkup, JU Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale të qytetit të Shkupit dhe JU Qendra Ndërkomunale për Çështje Sociale Strumicë.
MSHIA mblodhi të dhënat e nevojshme përmes pyetësorëve të shpërndarë tek personat kontaktues të emëruar në institucione, Anketa për matjen e kënaqësisë së përdoruesve” dhe “Klienti sekret”.

Pas rezultateve të marra, Komisioni për vlerësimin dhe analizën e rezultateve të marra nga matja e cilësisë së kryer ka kryer vlerësimin e institucioneve duke vlerësuar pyetësorin e plotësuar nga institucioni, rezultatet e anketimit të kryer, rezultatet e kryerjes së “klientit sekret”. Hulumtoi dhe përcaktoi shkallën e cilësisë së punës së institucioneve.

Nga hulumtimi i kryer dhe mjetet e ndryshme metodologjike të përdorura, Ministria e Arsimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut tregoi nivelin më të lartë të cilësisë së punës. Për zbatimin efikas dhe efektiv të projektit është i nevojshëm vazhdimi i bashkëpunimit dhe hapjes së institucioneve, si dhe rritja e cilësisë së punës së institucioneve në të gjitha fushat.
Sipas Metodologjisë, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në vazhdimësi çdo vit, me 10 institucione të reja, do të matë indeksin e cilësisë së punës së institucioneve.