Hartimi i “Planit të Ri Nacional për Menaxhimin me Kualitet 2023 -2025”

Shkup, 28 shtator 2022

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e djeshme e miratoi informacionin për fillimin e hartimit të “Planit të Ri Nacional për Menaxhimin me Kualitet 2023 -2025”.

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës, si pikë nacionale e kontaktit dhe si qendër e resurseve për menaxhimin me kualitet, është institucion i cili i koordinon proceset dhe aktivitetet e kësaj sfere në nivel nacional.

Me vendosjen e procesit të qëndrueshëm të menaxhimit me kualitetet në sektroin publik, vendi i bashkohet trendeve evropiane mbi vendosjen e kualitetit në punën e administratës publike dhe modernizimin e shërbimeve publike. Prezantimi dhe arritja e standardeve të përkryerjes do të sigurojnë implementim më të suksesshëm të të gjitha iniciativave aktuale të reformave, veçanërisht në procesin e integrimit evropian, me ç’rast nevojitet kapacitet i zhvilluar mirë, menaxhim modern dhe efikas dhe realizim në kohë i qëllimeve të përcaktuara.

MSHIA-ja me mekanizmin IN-COUNTRY SUPPORT të Qendrës Rajonale për Menaxhimin me Kualitet të Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA), në kuartalin e dytë të vitit 2022,, filloi me hartimin e "Planit të Ri Nacional për Menaxhimin me Kualitet 2023-2025", i cili është parashikuar të jetë pjesë e "Strategjisë së Re të Reformave të Administratës Publike 2023 – 2030".

Ekspertët e angazhuar për hartimin e këtij dokumenti, bashkë me ekipin për menaxhimin me kualitet të Ministrisë, organizuan disa takime konsultuese në të cilat u diskutua përfshirja dhe struktura e Planit Nacional, ndërsa grupi punues i përbërë prej përfaqësuesve të palëve të interesuara relevante, organizuan edhe takim pune në të cilin u listuan kërkesat e institucioneve lidhur me menaxhimin me kualitet.

“Plani i Ri Nacional për Menaxhimin me Kualitet në Sektorin Publik 2023 – 2025”, sipas planifikimit do të jetë gati në nëntor të vitit 2022 dhe do të dorëzohet për miratim në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

Realizimi i suksesshëm i aktiviteteve të “Planit Nacional për Menaxhimin me Kualititet 2018 – 2020”, i cili ishte pjesë e Strategjisë së Reformave të Administratës Publike 2018 – 2022, pasqyroi se ekzistimi i një dokumenti të tillë është me rëndësi të konsiderueshme në arritjen e qëllimeve të caktuara për punë efikase të institucioneve dhe ofrim të shërbimeve kualitative dedikuar qytetarëve.

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës