Konkurs publik për zgjedhjen e 1 (një) anëtari-ekspert i pavarur të Zyrës Nacionale të Kompetencave të Broadbandit (ZKBK) (12.05.2022)