Годишен финансиски извештај и завршна сметка за 2019 година