Analiza e modaliteteve për krijimin e akademisë për përkryerje profesionale të nëpunësve administrativë