Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година - јануари декември 2019 година