Kontakti i personit përgjegjës për informacionet me karakter publik

 

            Në përputhje me obligimet që dalin nga neni (8) i Ligjit për Qasje të Lirë deri tek Informacionet me Karakter Publik (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", nr. 13/2006), i cili filloi të zbatohet më 1 shtator 2006-të, poseduesi i informacioneve – Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës, për të mundësuar ndërmjetësimin gjatë shfrytëzimit të së drejtës së qasjes së lirë deri te informacionet me karakter publik, cakton personin zyrtar:

Mirsada Shabani
numri i kontaktit të telefonit zyrtar: +389(0)2 3200-929
e-mail adresa: mirsada.sabani@mioa.gov.mk

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Bul. ,,Shën Qirili dhe Metodi”, nr. 54
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

 

Komisioni për mbrojtjen e së drejtës së qasjes së lirë deri te informacionet me karakter publik