Ftesë për pjesmarrje në takime tematike për Planin nacional aksional për Partneritet të hapur qeveritar 2018-2020

19 mars 2018, Shkup

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë organizon takime tematike për Planin e katërt nacional aksional për Partneritet të hapur Qeveritarë 2018-2020. Takimet tematike do të mbahen do të mbahen në Qendrën Informative të BE-së, me fillim prej orë 09:45, dhe do të jenë të dedikuara në fusha të ndryshme me orarin në vijim:

Pjesëmarrësit e interesuar duhet të jenë përfaqësues të organizatave civile të cilat punojnë në fushat të cilat janë relevant për takimet tematike përkatëse.

Për pjesmarrjëë në takimet është e nevojshme të konfirmoni pjesmarrjen e juaj, duke konstatuar për cilat takime tematike aplikoni në info@rcgo.mk, më së voni deri më 23 mars të vitit2018

Takimet tematike janë të mbështetura nga projekti “Qendra burimore nacionale për organizatat civile” i finansuar nga BE-ja, kurse i zbatuar nga Qendra maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtarë.

Qëllimi është informimi për progresin e realizuar dhe të mlidhen propozim masat dhe aktivitetet të cilat potencialisht mund të përfshihen në Planin e katër aksional nacional pë Partneritet të hapur qeveritarë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë në vitin 2011 hyri drejt inciativës globale për Partneritet të hapur qeveritar – PHQ e cila përfaqëson platformën ndërkombëtare në kornizat në të cilat qeveritë dhe organizatat civile angazhohen për qeveri të cilat janë më të hapura dhe më përgjegjëse drejt qytetarëve. Në përputhje me detyrimet e të gjitha vendeve të cilat janë përfshirë në këtë iniciativë, Qeveria deri më tani ka miratuar 3 plane aksionale në vitin 2012, 2014 dhe 2016 për periudhën përkatëse dyvjeçare.

Prej fillimit të këtij viti, MSHIA filloi me përggatitjet e planit aksional për PHQ për periushën e 2018-2020 në të vilën përgatitja  ka për qëllim të përfshijë të gjithë aktorët relevant.

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë