STRATEGJIA NACIONALE PËR E-QEVERI 2010-2012

Strategjia për e-Qeveri do të mundësojë qasje strategjike në shfrytëzimin e teknologjive informatiko-komunikative për punë më efikasë në administratën shtetërore 

Strategjia nacionale për e-Qeveri 2010-2012