STRATEGJIA NACIONALE PËR ZHVILLIM TË SHOQËRISË INFORMATIKE DHE PLANIT AKSIONAL

Sfida kryesore në ndërtimin e Strategjisë është definimi i vizionit ekonomik, social dhe politik i shoqërisë i bazuar në njohuri, nëpërmjet zhvillimit dhe zbatimit të TIK-ut në të gjitha sferat e jetës, duke krijuar shërbime efikase dhe bashkëkohore për qytetarët dhe për komunitetet afariste.

Strategjia nacionale për zhvillim të shoqërisë informatike dhe Planit aksional