Furnizim me portal qendror për të dhëna të hapura

07 mars 2018, Shkup

Qendra për menaxhim me ndryshime në Shkup, në kuadër të projektit “Mbështetje procesit për reforma në administratën publike”, i finansuar nga Ambasada birtaneze në Shkup publikon thirrje për furnizim me portal qendror për të dhëna të hapura për nevojat e Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë.

Përpunimi i portalit është në përputhje me angazhimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për transparencë maksimale të punës së insititucioneve shtetërore, duke publikuar të dhënat publike në insititucione në format përpunues mekanik.

Ofertat dorëzohen në formë të shkruar në hapësirat e Qendrës për menaxhim me ndryshime, rr. Rajko Zhinzifov nr. 44/1, Shkup. Afati I fundit për dorëzimin e ofertave është deri më 29.03.2018, ora 12.

Më shumë inofrmacione për thirrjen mund të gjeni në web lokacionin e Qendrës për menaxhim me ndryshime: http://cup.org.mk/

 

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë