RAPORTI I GJYSMËVJETORIT PËR VETËVLERSIM – PLANI AKSIONAL PËR PARTNERITET TË HAPUR QEVERITAR 2014-2016