RAPORTI VJETOR I TË DHËNAVE NGA REGJISTRI I TË PUNËSUARVE NË SEKTORIN PUBLIK PËR VITIN 2015