RAPORTI VJETOR I REGJISTRIT PËR TË PUNËSUARIT NË SEKTORIN PUBLIK VITI 2016