RAPORT I GJYSMËVJETORIT PËR VETËVLERSIM – PLANI AKSIONAL PËR PARTNERITET TË HAPUR QEVERITAR PËR VITIN 2016-2018