Filloi procesi i përgatitjes së Planit operativ nacional për internet brezgjërë

05 mars 2018, Shkup

Në proces është Plani operativ nacional për zhvillim të rrjeteve elektronike komunikative të shpejta dhe super të shpejta në Maqedoni. 

 Katër grupet punuese, të cilat u formuan si rezultat i thirrjes së shpallur për të gjitha palet e interesuara, i mbajtën takimet e para në të cilat ishte e konfirmuara dinamika e punës, sfidat dhe aktivitetet në periudhën e ardhshme.Filloi procesi i përgatitjes së Planit operativ nacional për internet brezgjërë

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Damjan Mançevski, udhëheq grupën për përcaktimin e kapaciteteve të lira dhe shfrytëzimi i tyre në të ardhmen tek rrjetet dhe mjetet ekzistuese elektronike komunikative, të ndërtuara me mjete publike. Në takimin me grupin punues, ministri Mançevski iu referua nevojës për hartimin e të gjitha rrjeteve shtetërore elektornike dhe komunikative. Kjo në drejtim që të shfrytëzohen kapacitetet e tyre të lira për zhvillim të mëtutjeshëm të rrjeteve elektronike komunikative dhe shërbimeve të institucioneve shtetërore, si dhe nevojat e sektorit privat. U theksua edhe nevoja që Maqedonia për si shtet kandiat për anëtarësim në BE të harmonizohet me targetet brodbend të Agjendës Digjitale të BE-së dhe strategjisë së re për treg të vetëm digjital.

Започна процесот за подготовка на Национален оперативен план за широкопојасен интернет

“Plani operativ nacional bordbend duhet të harmonizohet me planet e mëhershme strategjike të BE-së. Në këtë drejtim hartimi i rrjeteve shtetërore elektronike komunikative dhe hartimi rrjeteve ekzistuese dhe të ardhshme komerciale elektronike komunikative janë me rëndësi të veçantë, dhe posaqërisht për përcaktimin e saktë të zonave të “bardha”. Domethënë në zonat ku nuk ka dhe nuk planifikohet rrjetet NGA, në të cilën në të ardhmen do të duhet të investohen mjete publike për mbulimin e tyre”, theksoi Mançevski.

Në takim u përcaktua nevoja për institucionet shtetërore/publike të cilat kanë rrjete elektronike komunikative të dorëzojnë informacionet e kompletuara për rrjetet e tyre telekomunikative, dhe gjatë muajit mars të përfundojë procedura me hartimin e tyre. Pas hartimit, ministri theksoi se është e nevojshme të përcakothet si më mire të shfrytëzohen kapacitetet e lira. Si fazë përfundimtare, përderisa mbeten resurse të disponueshme, të njejtat do të shfrytëzoheshin për përdorim komercial.

Започна процесот за подготовка на Национален оперативен план за широкопојасен интернет

Tre grupet e tjera janë për përcaktimin e masave dhe aktiviteteve të nevojshme për vendosjen teknologjisë celulare 5G, për sigurimin e koordinimit më të mire të procesit të hartimit të teritoreve të Maqedonisë me rrjete ekzistuese dhe rrjete të planifikuara të ardhshme elektornike komunikative brezgjërë dhe për konfirmimin e propozim masave për nxitje dhe rritje të interest të qytetarëve për shfrytëzim të bordbendit.

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë