Trajnime për Vlerësimin e ndikimt të rregullores

13 shkurt 2018, Shkup

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, në bashkëpunim me Qendrën për menaxhim me ndryshime, në kuadër të projektit “Mbështetja e procesit të reformave në administratën publike”, organizoi katër fokus grupe. Në grupe ishin të përfshirë të punësuarit nëpër ministritë të cilat drejtpërsedrejti punojnë në përgatitjen e propozimeve të ligjeve dhe zbatimin e Vlersimit të ndikimit të rregullores (VNR) në ministritë dhe përgatitja e Raportit të VNRS-së.

Trajnime për Vlerësimin e ndikimt të rregullores

Gjatë punës së fokus grupit u happen debate për veçoritë e procesit të planifikimt dhe zbatimit të VNR-së në ministritë, kapaciteti I zbatimit të analizave në kuadër të procesit të VNR-së, sfidat në lidhje me procesin e VNR-së, përgatitja e Raportit për VNR dhe hapat e ardhshëm për përmirësim të cilësisë të procesit dhe analizat.

Si kornizë i diskutimeve shërbyen rezultatet e Pyetësorit për përmirësim të cilësisë së VNR-së. Pjesëmarrësit kanë mundësi me detajisht t’i shprehin qëndrimet, mendimet dhe porpozimet e tyre në lidhje me avancimin/thjeshtësimin e procesit të VNR-së.

Обуки за Проценка на влијание на регулативата

Qëllimi i këtij aktiviteti është thjeshtësimi i Raportit të VNR-së dhe afirmimi i përfitimeve nga VNR-ja, si dhe planifiki në kohë i trajnimit për të punësuarit në ministritë.

 

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë