Mbrojtja e Denoncuesve

Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) dhe nenit 3 të Rregullorës për denoncim të mbrojtur të brendshëm në institucionet e sektorit publik, për persona të autorizuar për pranimin e denoncimeve të paraqitura me qëllim të denoncimit të mbrojtur të brendshëm në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë është emëruar:

Ana Malceva, nënpunësja e kabinetit për çëshjte juridike
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës,                                                                                                          Bulevardi "Shën Kirili dhe Metodij" nr.54, 1000 Shkup,
ana.malceva@mioa.gov.mk
telefoni: 023 200 924


» Ligji për mbrojtjen e denoncuesve.pdf
» Rregullore për denoncimin e mbrojtur të brendshëm në institucionet e sketorit publik.pdf
» Rregullore për udhëzime për sjelljen e akteve të brendshme të denoncimit të mbrojtur të brendshëm tek personi juridik në sektorin publik.pdf
» Udhëzime për pranimin e denoncimeve nga denoncuesi, ndarja dhe përpunimi i të dhënave nga denoncimet dhe sigurimi i mbrojtjes së të dhënave persoanle dhe të dhënave të tjera të denoncuesve.pdf