Publikohet propozim-ligji për emërimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

Shkup, 26 Dhjetor 2017

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë e publikon verzionin e fundit të Propozim-Ligjit për emërim dhe plotësim të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Propozim-Ligji është rezultat i komenteve të marra të Regjistrit të Vetëm Kombëtar Elektronik, ku draft verzioni i mëparshëm u publikua më 4 Nëntor 2017, pas së cilës të gjitha palët e interesuara do të kenë mundësinë të dërgojnë komentet dhe propozimet e tyre brenda 26 ditëve.

Procesi për përgatitijen e Propozim- Ligjit për emërim dhe plotësim të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele filloij me diskutikmin e pare public e cila u mbajt me 14.07.2017.

Me 20.11.2017 ministri Damjan Mançevski se bashku me ministrin pa portofol i angayhuar pë komunikim, transparencë dhe llogaridhënie e mbajtën diskutimin e dytë publik dedikuar ketij Ligjit.

Gjatë muajve të fundit ishin të realizuar një numër i madh takimesh më të gjitha palët e interesuara dhe ishin të degjuar dhe të shqyrtuar të gjitha mendimet e atzre që shfaqën interes të përfshihen në procesin e përgatitjes së Propozim-Ligjit.

Verzioni I fundit të cilën do ta publikojm para se të bëhet pjesë e procedurave qeveritare është rezultat I punës së përbashkët të Qeverisë dhe përfaqusuesve e sferave mediatike në Maqedoni.

Shtojcë: Propozim-Ligji për emërim dhe plotësim të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

 

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë