PARTNERITETI I QEVERISJES SË HAPUR

 

Open Government Partnership

https://ovp.gov.mk/sq/

 

Plani Nacional Aksional 2021-2023 PNA 5

 

Plani Nacional Aksional 2018-2020 PNA 4 

 

Konferenca "Partneriti i hapur qeveritar - dialog me organizatat qytetare për Planin nacional aksional 2018-2020"

Prezantime

Plani Aksional Ndërkombëtar për Partneritet të Hapur Qeveritar i viteve 2016-2018

 

Raport i vetëvlerësimit