Shpërndaje:

LEGJISLACIONI

Ligji për nëpunës Administrativ

Ligji për Nëpunësit Administrativë, Gazeta Zyrtare e RM-së, nr.  27     05.02.2014

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës Administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 199     30.12.2014

Ligji për ndryshimin e Ligjit për nëpunës Administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 48    25.03.2015

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës Administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. .154   04.09.2015

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës Administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.   05    14.01.2016

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës Administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. .142    01.08.2016  

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës Administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. .11   18.01.2018

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës Administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. .275    27.12.2019 

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës Administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. .14   20.01.2020

Ligjin për nëpunës Administrativ - tekst i konsoliduar 

 

Akte nënligjore qe dalin nga Ligji për nëpunësit administrativ:

Kodeksi për nëpunësit administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  183   02.12.2014

Rregullore për zbatimin e procedurës për punësim të nëpunësve  administrativ , Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 27    09.02.2018

Rregullore për përshkrimet e kategorive dhe niveleve të vendeve të punës të nëpunësve administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  72    07.05.2014 

Korrigjimi i Rregullores për përshkrimin e kategorive dhe niveleve të vendeve të punës të nëpunësve administrativ , Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  147     08.10.2014 

Rregullore për përmbajtjen dhe formën e raportit vjetor për masat e shqiptuara për përgjegjësine e përcaktuar disiplinore dhe materiale të nëpunësve administrativ , Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  142    26.09.2014  

Rregullore për mënyrën e mbajtjes së procedurës disiplinore për kundërvajtje disiplinore dhe formular për votim të fshehtë, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 142    26.09.2014 

Rregullore për përmbajtjen dhe formën e planit vjetor për trajnim të nëpunësve administrativ dhe raporti i realizimit të tij, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  142  26.09.2014 

Rregullore për përmbajtjen dhe formën e programit vjetor për trajnime gjenerike të nëpunësve administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  142   26.09.2014 

Rregullore për mënyrën e udhëheqjes së  procedurës për rregulimin e përgjegjësisë materiale dhe forma dhe përmbajtja e aktvendimit për kompensim të dëmit, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.142    26.09.2014 

Rregullore për mënyrën e kryerjes së punës së mentorit dhe udhëheqjen e Regjistrit të mentorave të nëpunësve shtetëror , Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  142     26.09.2014 

Rregullore për mënyrën e zbatimit të provimit për menaxhim administrativ si dhe forma dhe përmbajtja e vërtetimit të dhënies së provimit , Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  142   26.09.2014 

Rregullore për ndryshimin e Regullores për mënyrën e zbatimit të provimit për menaxhim administrativ si dhe forma dhe përmbajtja e vërtetimit të dhënies së provimit, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. . 185    18.12.2017 

 Rregullore për mënyrën e organizimit dhe zbatimit të trajnimeve në klasa dhe nëpërmjet sistemit elektronik për menaxhim me  trajnime, si dhe kohëzgjatjën dhe vlerën e trajnimeve për të cilat nuk është e domosdoshme të lidhet marrëveshje me shkrim me nëpunës administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 142   26.09.2014 ?

Rregullore e kornizës së kompetencave të përgjithshme të punës të nëpunësve administrativ , Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  142     26.09.2014

Rregullore për përmbajtjen dhe formën e programit vjetor për trajnim të nëpunësve administrativ  Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  11   26.01.2015 

Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën e paraqitjes së fletparaqitjes për avancim, mënyrën e zbatimit të seleksionimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrën e ndarjes së pikëve dhe numrin maksimal të pikëve nga procedura e seleksionimit, varësisht nga kategoria e vendit të punës për të cilën është publikuar shpallja publike, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 11   26.01.2015

Formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën e paraqitjes së fletëparaqitjes për avancim, mënyrën e zbatimit të seleksionimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrën e ndarjes së pikëve për to dhe numrin maksimal të pikëve nga procedura e seleksionimit, varësisht nga kategoria e vendit të punës për të cilin është publikuar shpallja publike, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. . 35,  23.02.2018 

Udhëzim për publikimin dhe zbatimin e shpalljes interne 

Rregullore për përmbajtjen e raportit vjetor të Inspektoratit Shtetëror Administrativ për zbatim të mbikqyrjes inspektuese, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  11    26.01.2015 
 

Rregullore për mënyren e zbatimit e intervistës gjysëmvjetore, forma dhe përmbajtja e raportit për intervistën gjysëmvjetore, kriteret më të afërta për mënyrën e vlersimit të nëpunësve administrativ, forma dhe përmbajtja e formularëve për notim, forma dhe përmbajtja e raportit ranglistës të notave vjetore, përmbajtja e raporteve dhe mënyra e notimit të nëpunësve administrativ në rrethana të ndryshme, si dhe kriteriumet më të afërta për mënyrën e notimit, dhe mënyra e realizimit të masave për performancë të shkëlqyer dhe të dobët të nëpununësve administrativ në institucione me më pak se 20 nëpunësa administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.  63     10.04.2018 

 

 

Ligji për të punësuarit në sektorin publik

Ligji për të punësuarit në sektorin publik, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 27     05.02.2014

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit pë të punësuarit në sektorin publik, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 199   30.12.2014

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit pë të punësuarit në sektorin publik, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 27   15.02.2016

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit pë të punësuarit në sektorin publik, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 35   23.02.2018

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit pë të punësuarit në sektorin publik, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 198   31.10.2018

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit pë të punësuarit në sektorin publik, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 143   12.07.2019

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit pë të punësuarit në sektorin publik, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 14   20.01.2020

Ligji për të punësuarit në sektorin publik - tekst i konsoliduar 

 

Akte nënligjore që dalin nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik:

Rregullore për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së katalogut të vendeve të punës në sektorin publik, mënyra e caktimit të shifrave të vendeve të punës, si dhe mënyra e futjes dhe shlyerjes së vendeve të punës nga katalogu, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 132     05.09.2014

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e Regjistrit e të punësuarve në sektorin publik, mënyra e mbajtjes së tij, mënyra e qasjes, shfrytëzimit, përpunimit të të dhënave, si dhe mënyra e sigurimit të përgjegjësisë për autencitet dhe siguri të të dhënave, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 132         05.09.2014

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e transfer-listës të marrjeve të mundshme të të punësuarve në sektorin publik, mënyra e mbajtjes, mënyra e qasjes, si dhe mënyra e sigurimit të përgjegjësisë për autencitet dhe siguri të të dhënave, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 116          25.06.2018

Rregullore për mënyrë e disponimit me dhuratat, mënyra e menaxhimit të evidencave për pranimin e dhuratave dhe çështje tjera në lidhje me pranimin e dhuratave, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.. 153      20.10.2014

Rregullore për përmbajtjen dhe mënyrën e përgatitjes së akteve për organizimin e brendshëm dhe sitematizimi i vendeve të punës,  si dhe përmbajtja e analizës funksionale në institucionet e sektorit publik, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.11     26.01.2015

Rregullore për elementet e obligueshme në shpalljen publike për plotësimin e vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe paraqitjes për punësim, si dhe forma, përmbajtja dhe mënyra e udhëheqjes së regjistrave të personave  të cilat kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik , Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 34     06.03.2015

Metodologjia për planifikim të punësimeve në sektorin publik në pajtim me parimin për përfaqësim drejtë dhe adekuat, si dhe forma, përmbajtja dhe formulari i planit vjetor për punësim dhe raporti për realizimin e planit vjetor për punësim, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 63       01.04.2016

 

 

Ligji për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë Veriore


Ligj për themelimin e komisionit shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë

Ligj për themelimin e komisionit shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga  marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 5, 13.04.2011

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e komisionit shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.148, 29.10.2013

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e komisionit shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.41, 27.02.2014

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit të formimit të komisionit shtetëror për vendimmarrje të procedurave administrative dhe procedurave të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.130, 03.09.2014

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit të formimit të komisionit shtetëror për vendimmarrje të procedurave administrative dhe procedurave të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 53, 21.03.2016

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit të formimit të komisionit shtetëror për vendimmarrje të procedurave administrative dhe procedurave të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 11, 18.01.2018

Ligj për themelimin e komisionit shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga  marrëdhënia e punës në shkallë të dytë- tekst i konsoliduar

Ligj për themelim të komisionit shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse

Ligji për mbikqyrje inspektuese

Ligj për mbikëqyrje inspektuese, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 50,  13.04.2010

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, Gazeta zyrtare e RM-së, nr.161,  15.12.2010

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 157, 11.11.2011

Ligj për ndryshimin dhe plotësim të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 147,  28.10.2013

Ligj për ndryshim dhe plotësimin e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 193,  06.11.2015

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 53,  21.03.2016

Ligj për ndryshim dhe plotësimin e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 11,  08.01.2018

Ligj për mbikëqyrje inspektuese - tekst i konsoliduar

Akte nënligjore që dalin nga Ligji për mbikqyrje inspektuese:

Rregullore për formën dhe elementet e obligueshme të konkluzionit dhe aktvendimit ë inspektorit , Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 165,  29.11.2011
> Formulari nr.1: Aktvendimi për kryerje të mbikëqyrjes inspektuese
> Formulari nr. 2: Konkluzion për kryrje të mbikëqyrjes inspektuese

Rregullore për formën dhe elementet obliguese të procesverbalit nga mbikqyrja e kryer inspektuese, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 165,   29.11.2011
> Formular: Procesverbal nga mbikqyrja e kryer inspektuese

Rregullore për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së evidencës inspektuese, si dhe përmbajtja e raporteve nga statistika inspektuese  Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 165,     29.11.2011
> Regjistrim i lëndëve të shkallës së parë të procedurës inspektuese  (PI1)
> Regjistrim i lëndëve të shkallës së dytë  оtë procedurës inspektuese (PI2)
> Raport i të dhënave të statistikës inspektuese të lëndëve të shkallës së parë të procedurës inspektuese (RPI1)
> Raport i të dhënave të statistikës inspektuese të lëndëve të shkallës së dytë të procedurës inspektuese (RPI2)

Rregullore për formën, përmbajtjen dhe formular të certifikatës për provimin e dhënë profesional, përkatësisht për provimin e dhënë për kontroll të njohurive për inspektor , Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 165,       29.11.2011
> Vërtetimi 1: Vërtetim për dhënien e provimit profesional për inspektor
> Vërtetimi 2: Vërtetim për dhënien e provimit për kontroll të njohurive për inspektor


Rregullore për mënyrën e dhënies së provimit për kontroll të njohurive për inspektor, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 165, 29.11.2011

Rregullore për mënyrën e dhënies së provimit profesional për inspektor , Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 165,   29.11.2011

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e raportit tremujor për për punën e secilit inspektor, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 44  19.03.2015

Rregullore për llojin, formën dhe përmbajtjen e regjistrave të interesit të Këshillit inspektues , Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 44  19.03.2015

Rregullore për formën dhe përmbajtjen  e planit tremujor për punën e secilit inspektor , Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 44  19.03.2015
> Formular nr.  1.1:Kontrollimi i mbikëqyrjes inspektuese të secilit inspektor 
> Formular nr.  1.2:Kontrollimi i mbikëqyrjes inspektuese të secilit inspektor
> Formular nr.. 1.3:Kontrollimi i mbikëqyrjes inspektuese të secilit inspektor

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e programit vjetor për punën shërbimeve inspektuese , Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 44  19.03.2015

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e planit mujor për punën e shërbimeve inspektuesve, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 44  19.03.2015
> Formular nr. 1: Plani mujor i mbikëqyrjeve inspektuese

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e raportit vjetor për punën e shërbimeve inspekutese, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 44  19.03.2015

Rregullore për formën, përmbajtjen dhe formulari i licencës së përkohshme për inspektor , Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 44  19.03.2015
>Fromular nr. 1: Licencë e përkohshme për inspektor

Rregullore për mënyrën e dhënies së provimit për inspektor, si dhe forma dhe përmbajtja e kërkesës për dhënien e provimit dhe licencës për inspektor , Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 21  08.02.2016

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit për notimin e suksesit vjetor të inspektorëve, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 21  08.02.2016

 

Ligji pët themelimin e Rrjetit hulumtues akademik maqedonas

Ligji për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore

Ligji për Procedurën e Përgjithshme Administrative

Ligji për procedurë të përgjithshme administrative, Gazata zyrtare e RM-së, nr. 124,  23.07.2015

Ligji për inspeksionin administrativ

Ligji për matеrial arkivor

Ligji për marrjen dhe shkëmbimin dëshmive dhe të dhënave me detyrë zyrtare

Ligj për vendosje të sistemit për menaxhim me cilësi dhe kornizës së përbashkët pët vlerësim të punës dhe dhënies së shërbimeve në shërbimin shtetëror

Ligji për komunikimet elektronike

Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

Ligji për Media

Ligji për Media , Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 184, 26.12.2013

Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për Media , Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 13 од 23.01.2014

Ligji për Media  - tekst i konsoliduar

Ligji për regjistrin qendror të popullsisë

Ligji për menaxhim elektronik dhe shërbime elektronike

Ligji për dokumentet elektronike, identifikimin elektronik dhe shërbimet konfidenciale

Ligji për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik

Аkte të sjellura nga ana e ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë

Dokumente tjera