Сподели:

Урнеци на актите за систематизација

Институциите на јаниот сектор се должни да подготват нови акти за внатрешна организација и систематизација на работни места согласно Правилникот за содржината и начинот на подготовка на актите за внатрешна организација и систематизација на работни места, како и содржината на функционалната анализа, врз основа на работните места утврдени во Каталогот.

Во продолжение се дадени урнеци на актите за систематизација на работни места за различни типови на институции на јавниот сектор:

Урнек на актите за систематизација - јавни здравствени установи

Урнек на актите за систематизација - јавни претпријатија

Урнек на актите за систематизација - установи од културата

Урнек на актите за систематизација - центри за социјална заштита

Урнек на актите за систематизација - државни органи
- Пример на табеларен преглед

Урнек на актите за систематизација - Фонд за здравствено осигурување

Урнек на актите за систематизација - градинки

Урнек на актите за систематизација - високо образовни установи

Урнек на актите за систематизација - средни училишта

Урнек на актите за систематизација - основни училишта

Урнек на актите за систематизација - научни установи

Урнек на актите за систематизација - ученички домови

Урнек на актите за систематизација - студентски домови
Научни подрачја, полиња и области

Меѓународна стандардна класификација на образованието, Службен весник на Република Македонија број 103, 30 јули 2010 година

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form