КОНТАКТ

Министерство за информатичко општество и администрација
Бул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје, Република Северна Македонија
cabinet@mioa.gov.mk

Кабинет на министер
телефон: +389(0)2 3200-870
факс: +389(0)2 3221-883
cabinet@mioa.gov.mk

Кабинет на заменик министер
телефон: +389(0)2 3200-885
факс: +389(0)2 3200-899

Кабинет на државен секретар
телефон: +389(0)2 3200-889
факс: +389(0)2 3200-881

Одделение за односи со јавност
телефон: +389(0)2 3200-874
+389(0)2 3200-922
odnosisojavnost@mioa.gov.mk

Центар за техничка поддршка на Информациониот систем за управување со човечки ресурси (ИСУЧР)
телефон: +389(0)2 3248-074

Центар за обуки
телефон: +389(0)2 2400-475
+389(0)2 2400-476

Сектор за човечки ресурси
телефон: +389(0)2 3200-920
+389(0)2 3200-896

Сектор за комуникации (Oдделение за аудиовизуелни политики / Oдделение за управување со податоци од областа на електронските комуникации)
телефон:+389(0)2 3297-117

Посредување со информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Мирсада Шабани
телефон:+389(0)2 3200-923
mirsada.sabani@mioa.gov.mk

Заштита на лични податоци
Елена Михајлоска
+389(0)2 3200-927
elena.mihajloska@mioa.gov.mk
Катерина Димовска - Трајковска
+389(0)2 3200 - 927
katerina.trajkovska@mioa.gov.mk

Интегритет, примање подароци и судир на интереси
Гордана Гапиќ Димитровска
+389(0)2 3200-944
gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk

Генерални прашања
Славица Витанова
телефон: +389(0)2 3200-946
slavica.vitanova@mioa.gov.mk

Службеник за млади 
Зана Зумери
телефон: +389 2 3200 953 
zana.zumeri@mioa.gov.mk

МИОА на Facebook

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони