Усвоен основниот концепт на Законот за плати

Скопје, 28 декември 2022

Меѓуресорска работна група, формирана од претставници на Министерството за информатичко општество и администрација, од Министерството за финансии, од Министерството за труд и социјална политика и од Генералниот Секретаријат, заедно со експерти на СИГМА, изработи драфт Закон кој ги регулира правилата по кои во иднина ќе се уредуваат платите во јавните институции.

Законот ги опфаќа сите 1346 институции на јавниот сектор со 132 088 вработени кои се опфатени со Законот за вработените во јавниот сектор, сите избрани и именувани лица, како и вработените во сите трговски друштва во целосна државна сопственост или во сопственост на единиците на локалната самоуправа.

Законот предвидува врз основа на правилата во законот да има повеќе различни области, и тоа:

-           Законодавната власт,

-           Извршната власт,

-           Судската власт,

-           Локалната самоуправа,

-           Избраните, именуваните и назначените лица,

-           Трговските друштва во целосна државна сопственост.

Во рамките на секоја од овие области може да се уредат еден или повеќе потсистеми. На пример, во рамките на извршната власт ќе има еден потсистем за државните органи, еден потсистем во образование, еден потсистем за здравство, еден потсистем во култура итн.

Основниот концепт на Законот за плати, на предлог на МИОА беше усвоен на синоќешната седница на Владата на Република Северна Македонија, со што е исполнета уште една предвидена цел.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони