ИЗВЕСТУВАЊЕ

Скопје, 1 декември 2022

Во процесот на креирање успешна Стратегија за сајбер безбедност, постои потреба од дефинирање на безбедносните цели и одредување дали одговорностите се соодветно доделени во одржувањето на безбедноста и градењето на сигурен Интернет за државата и нашите граѓани.

За да имаме успешна стратегија, потребно е истата да се креира во партнерство и во согласност со сите засегнати страни.

Ве потсетуваме, дека МИОА како надлежна институција за  процесот на изработка на Националната Стратегија за сајбер безбедност,  изработи документ за дискусија на платформата ЕНЕР на следниот линк

https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=newdocumentdetails&detalisId=45

Станува збор за идната Национална Стратегија за сајбер безбедност  2023-2026. Целта е да се отпочне со отворена дискусија и да се чујат ставовите на сите засегнати страни, што ќе придонесе да се постигне значителен напредок на полето на сајбер безбедноста, а тоа ќе води и кон поголем просперитет на Република Северна Македонија на истото поле.

Сајбер безбедноста е важна за сите и затоа е важно да се чујат ставовите на малите, средните и големите бизниси, на индустриските тела, академијата, невладините организации, владините агенции, групи на заедницата и членови на јавноста.

Во содржината на објавениот документ, со цел да ги осознаеме Вашите мислења и идеи на оваа тема, отвараме неколку теми и прашања за кои се надеваме дека ќе го дадете Вашиот придонес и ги споделите со нас Вашите одговори.

Само со заедничка тесна соработка на Владата, академијата, индустријата и граѓанските заедници може да се зајакне сајбер отпорноста на национално ниво и да се обезбеди просперитет и заштита на онлајн интересите на сите.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони