Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас

Скопје, 07 март 2018 година

Министерството за информатичко општество и администрација објавува Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас.

Согласно Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас интерниот оглас ги содржи следниве податоци:

  • Назив на институција,

  • Основ за објавување на огласот,

  • Број на огласот,

  • За секое различно огласено работно место: шифра и назив на работното место и број на извршители,

  • За секое различно огласено работно место: посебни услови за работното место пропишани со закон и со актот за систематизација на работните места,

  • За секое различно огласено работно место: распоред на работното време, почеток и завршеток на дневното и неделното работно време и паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво,

  • Информации за начинот и рокот за доставување на пријавата за унапредување,

  • Напомена дека кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.


Целосното Упатство е достапно на следниот линк.

 

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони