Обуки за Проценка на влијание на регулативата

Скопје, 13 февруари 2018 година

Министерството за информатичко општество и администрација, во соработка со Центарот за управување со промени, во рамки на на проектот „Поддршка на процесот на реформи на јавната администрација“, организира четири фокус групи. Во групите активно беа вклучени вработени во министерствата кои непосредно работат на подготвување на предлози на закони и спроведување на Проценка на влијание на регулативата (ПВР) во министерствата и подготовка на Извештај за ПВР.

Обуки за Проценка на влијание на регулативата

Во текот на работата на фокус групата се отвори дискусија за особеностите на процесот на планирање и спроведување на ПВР во министерствата, капацитетите за спроведување на анализите во рамки на процесот на ПВР, предизвиците во однос на процесот за ПВР, подготвување на Извештајот за ПВР и следните чекори за подобрување на квалитетот на процесот и анализите.

Како рамка за дискусиите послужија резултатите од Прашалникот за подобрување на квалитетот на ПВР. Учесниците имаа можност подетално да ги изразат своите ставови, мислења и предлози во однос на унапредување/поедноставување на процесот и квалитетот на ПВР.

Обуки за Проценка на влијание на регулативата

Цел на оваа активност е поедноставување на Извештајот за ПВР и афирмација на придобивките од ПВР како и навремено планирање на обука наменета за вработените во министерствата.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони