МИОА потпиша меморандум за соработка со „Македонска платформа против сиромаштија“

Скопје, 15 септември 2017 година

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски денеска потпиша меморандум за соработка со Сојузот на здруженија на граѓани „Македонска платформа против сиромаштија“.

Целта на меморандумот за соработка е размена на податоци коишто ќе произлезат од истражување кое што во наредниот период ќе биде спроведено од „Македонска платформа против сиромаштија“. Истражувањето се однесува на вклученост на граѓаните во креирањето на јавните политики и соработка на административните службеници со граѓаните при остварувањето на своите права.

МИОА потпиша меморандум за соработка со „Македонска платформа против сиромаштија“

Истражувањето треба да му даде јасна слика за просечниот период во кој граѓаните ги добиваат бараните документи, вклученост на службениците во процесот на обработка на барањата, потребно време за спроведување на уписите или промените на личните податоци во матичните евиденции и пристапот и можностите кои ги нуди постоечкиот систем, инклузивноста на процедурите и соработката на службениците со граѓаните.

Исто така, истражувањето ќе се спроведува и во конкретни институции со надлежни службеници со цел да се утврди дали институциите сметаат дека располагаат со доволно технички капацитети и доволен број соодветно обучени човечки ресурси за да одговорат на барањата на граѓаните.

Само со споредба на одговорите од двете страни, може да се добие вистинската слика и правецот во кој треба да се движи системското подобрување, за кое се залага Министерството за информатичко општество и администрација.

МИОА потпиша меморандум за соработка со „Македонска платформа против сиромаштија“


Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони