Информации од јавен карактер

Имателот на информации е должен да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:

  1. Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации
  2. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, односно кои и се утврдени со закон
  3. Основни податоци за контакт на институцијата (www.mioa.gov.mk)
  4. Податоци за функционерот, односно одговорното лице на институцијата
  5. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
  6. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон
  7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на институцијата, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило

16. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
19. Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат
      на актите од надлежноста на институцијата

      - Програми
        - Антикорупциска програма со акциски план

22. Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае
      на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на
      имателот на информации

                     

                        

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони