Сподели:

Информации од јавен карактер
 1. Стратешки план на Министерството за информатичко општество и администрација
   
 2. Буџет на Министерството за информатичко општество и администрација
   
 3. Финансиски извештаи на Министерството за информатичко општество и администрација
   
 4. Ревизорски извештаи
   
 5. План за јавни набавки
   
 6. Правилник за внатрешна организација
   
 7. Органограм за внатрешна организација
   
 8. Правилник за систематизација на работните места
 9. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон
   
 10. Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти
   
 11. Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат
   
 12. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
   
 13. Листа на информации од јавен карактер
   
 14. Годишен извештај за информации од јавен карактер
   
 15. Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
   
 16. Комуникациска стратегија
   
 17. Правилник за заштитено внатрешно пријавување
   
 18. Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
   
 19. Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон
   
 20. Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања
   
 21. Листа на активни регистри
   
 22. Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар
  - Посебни советници
   
 23. Најава на месечни настани или онлајн календар

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form