Информации од јавен карактер

Имателот на информации е должен да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:

  1. Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации
  2. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, односно кои и се утврдени со закон
  3. Основни податоци за контакт на институцијата (www.mioa.gov.mk)
  4. Податоци за функционерот, односно одговорното лице на институцијата
  5. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
  6. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон
  7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на институцијата, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило

16. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
19. Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат
      на актите од надлежноста на институцијата
22. Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае
      на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на
      имателот на информации

                     

                        

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form