Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Министерството за информатичко општество и администрација е назначен:

Петар Богучевски - Раководител на сектор за нормативно - правни работи,
Контакт: 072/422-590,
Email: petar.bogucevski@mioa.gov.mk

 

» Закон за заштита на укажувачи .pdf
 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form