Сподели:

Регистар на издавачи на сертификати во Република Северна Македонија

Согласно член 34, став (1) од Законот за документите во електронски облик и електронски потпис, Министерството за информатичко општество и администрација води Регистар на издавачи на сертификати во Република Северна Македонија.

Издавач на сертификати Веб-страница на издавачот Решение за впишување во регистарот:
КИБС АД Скопје (Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД, Скопје) https://www.kibstrust.mk/ 02-20725/1 од 22.06.2006 година
Македонски Телеком AД Скопје (Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации, Скопје) https://ca.telekom.mk 02-22081/1 од 30.06.2006 година

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form