Овластени проценители од областа на информатички технологии

Скопје, 19 јуни 2015 год.

Листа на издадени и одземени лиценци за овластени проценители од областа на информатички технологии:

 

Број на лиценца

Датум на издавање

Трговец поединец / Трговско друштво

Датум на одземање

1

001ИТ

2012

Трговско друштво ИНет ДОО Скопје

19.05.2014

2

002ИТ

2012

Трговско друштво Универзитет

„Св. Кирил и Методиј“, Економски институт – Скопје

 

3

003ИТ

31.07.2013

Трговско друштво ЏИМРЕВСКИ – ЕКСИМ ДОО Куманово

 

4

004ИТ

31.07.2013

Трговско друштво Друштво за услуги ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНА ДОО Скопје

 

5

005ИТ

31.07.2013

Трговско друштво Друштво за производство, трговија и услуги ФОРНЕТ ДООЕЛ Скопје

 

6

006ИТ

31.07.2013

Трговско друштво Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје

 

7

007ИТ

02.09.2013

Трговско друштво Друштво за проценка и сметководствени услуги РАЦИО ГРУП ДООЕЛ Куманово

 

8

008ИТ

02.09.2013

Tрговско друштво Друштво за проценки и вештачења ВИЗИЈА-Т ДООЕЛ Скопје

 

9

009ИТ

02.09.2013

Tрговско друштво Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци

 

10

010ИТ

27.12.2013

Економско-правно биро КОМПАНИЈА Н.М ДОО Скопје

 

11

011ИТ

27.12.2013

Друштво за консалтинг ГРАНТ ТОРНТОН КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

 

12

012ИТ

14.01.2014

Друштво за производство, инженеринг, трговија и услуги ПУМ МИГ Здравко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

 

13

013ИТ

01.07.2014

Трговец поединец ЗАХАРИЕСКИ КОНСАЛТИНГ ТП Тања Љупче Захариеска Тетово

 

14

014ИТ

01.07.2014

ПРОЦЕНИТЕЛСКА КУЌА ШУМАНТЕВИ ДООЕЛ Скопје, за вршење на работи на процена од област на информатичка технологија

 

15

015ИТ

10.06.2015

Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје

 

16

016ИТ

10.06.2015

Друштво за проценки и консалтинг ЛИДЕР ТИМ ДОО увоз-извоз Карпош Скопје

 

17

017ИТ

10.06.2015

Друштво за трговија и услуги НАЦИОНАЛНА ГРУПАЦИЈА ЗА ПРОЦЕНКИ ДООЕЛ Скопје

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони