Сподели:

INFORMATION

The Ministry of Information Society and Administration of the Republic of North Macedonia, in cooperation with the Geneva Center for Security Sector Governance - DCAF, in the period December 2022 - March 2024, for the national public administration, organizes and invites you to participate in a free online basic training for administrative servants on the topic of "Cyber Hygiene".

Почитувани,

Во согласност со член 58 став (1) од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и  „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22 ), за донесување на Годишен план за обуки на административни службеници од страна на органите и институциите од член 3 став (1) од истиот закон, а по претходно добиено мислење од Министерството за информатичко општество и администрација, потсетуваме за навремено исполнување на законската обврска.

Скопје, 01 декември 2020 година

Министерството за информатичко општество и администрација потсетува на законската обврска од член 58 став еден (1) од Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 , 11/18 и од „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19 и 14/20),, за донесување на Годишен план за обуки на административни службеници од страна на органите и институциите од член 3 став 1 од истиот закон, а по претходно добиено мислење од Министерството за информатичко општество и администрација.