ReSPA објавува отворен повик за експерти и обучувачи (за лица кои не се државни/јавни службеници) за областите Реформа на јавната администрација (РЈА) и Управување со јавни финансии (УЈФ)

ReSPA објавува отворен повик за експерти и обучувачи (за лица кои не се државни/јавни службеници) за областите Реформа на јавната администрација (РЈА) и Управување со јавни финансии (УЈФ), конкретно во однос на:

·Централни власти, стратешко планирање (вклучително и Европска интеграција)

·Подобра регулатива

·Управување и развој на човечки ресурси

·Управување со квалитет

·E-Влада

·Мониторинг и евалуација

 

Повеќе информации за повикот се достапни на следниот линк:  https://respaweb.eu/15/experts_db.