Одлука за избор на кандидат по објавен јавен оглас број 232/2020 за вработување на државен службеник во Министерството за информатичко општество и администрација