Oбукa за имплементација на Заедничката рамка за проценка - CAF моделот

Скопје, 09 јуни 2018 год.

Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје во периодот од 29 до 31 мај 2018 година организираа обука на тема: Имплементација на Заедничката рамка за проценка (CAF моделот) во институциите во Република Македонија.

Главна цел на обуката беше зајакнување на капацитетите на државните институции за имплементација на CAF моделот како алатка за целосно управување со квалитетот. 

Програмата беше спроведена во Велес и се реализираше преку различни методи за обука како: презентации, дискусии, работа во групи, вежби за вештини итн.

Обуката ја спроведоа меѓународни и национални експерти за имплементација на CAF моделот.

Обуката опфати две групи на учесници. Првата група беа административни службеници кои имаат искуство во спроведувањето на CAF моделот во нивните институции и кои беа обучени за тоа како да поддржат други институции во спроведувањето на CAF моделот. Втората група беа административни службеници кои немаат искуство во имплементација на CAF  моделот и кои  добија информации за тоа што е CAF моделот и како истиот да се имплементира во нивните институции.

 

Министерство за информатичко општество и администрација