Udhëzime për publikimin dhe zbatimin e shpalljes interne

07 mars 2018, Shkup

Ministria për shoqëri Informatike dhe Administratë publikon udhëzimet për publikimin dhe zbatimin e shpalljes interne.

Në bazë të Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën e paraqitjes së fletparaqitjes për avancim, mënyrën e zbatimit të seleksionimit administrativ dhe intervistës, si dhe mënyrën e ndarjes së pikëve dhe numrin maksimal të pikëve nga procedura e seleksionimit, varësisht nga kategoria e vendit të punës për të cilën është publikuar shpallja I përmban këto të dhëna:

  • Emri i institucionit,

  • Baza e publikimit të shpalljes,

  • Numri i shpalljes,

  • Për secilin vend të shpallur të punës: shifra dhe emri i vendit të punës dhe numri i përmbaruesit,

  • Për secilin vend të shpallur të punës: kushte të posaçme për vendin e punës të rregulluara me ligj dhe me aktin për sitematizimin të vendeve të punës,

  • Për secilin vend të shpallur të punës: orar i  i punës, fillimi dhe mbarimi i orarit të punës ditore dhe javore dhe shuma e parave neto e e pjesës së shumës nga paga për shkallën e arsmit dhe pjesën e nivelit të pagave 

  • Informacione për mënyrën dhe afatin e dorëzimit të paraqitjes për avancim,

  • Vërejtje qe ai  kandidat i cili ka futur të dhëna të rrejshme në paraqitjen diskualifikohet nga procedura e mëtutjeshme. 


Udhëzimi i kompletuar është i disponueshlm në linkun vijues Link.

 

 

Мinistria për Shoqëri Informatike dhe Administratë