Доставени предлози од членовите на работната група