Shpërndaje:

Informacion mbi kategoritë dhe procedurat e lëshimit të lejeve për lëvizjen e qytetarëve dhe të punësuarve në kushte të kufizimit të lëvizjes

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut informon se cilat institucione lëshojnë leje në kushtet gjatë lëvizjes së qytetarëve në tërë territorin e vendit dhe për cilat kategori të qytetarëve.

Në kategoritë e lejeve të cilat i lëshon MSHIA-ja, përfshihen:

·       Përfaqësuesit e institucioneve për të cilët me Vendim të Shtabit të krizave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut është përcaktuar se kanë nevojë për të lëvizur gjatë kohës së ndalesës së lëvizjes;

·       Të punësuarit kujdestarë në media të cilët kanë nevojë për të punuar në terren;

·       Të punësuarit në furra të vogla/byrektore (më së shumti deri në 5 të punësuar) me dokument si dëshmi se bëhet fjalë për mikro ndërmarrje;

·       Të punësuarit kujdestarë në ndërmarrjet e shërbimeve të varrimit;

·       Kategori të caktuara të bujqve, sipas Vendimit të Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave (MBPEU). Njësitë rajonale të MBPEU janë përgjegjëse për përgatitjen e listës së bujqve.

·       Kujdestar i regjistruar i kafshëve në Lidhjen Kennel;

·      Gjahtarë të shoqatave të regjistruara, ndërmarrje publike, parqe nacionale;

* Të gjitha lejet të cilat i siguron MSHIA-ja, janë të disponueshme nëpërmjet portalit uslugi.gov.mk. Në shtojcë video-materiali me udhëzim të shkurtër për të aplikuar për leje.

** Kërkesën e lejes për të lëvizur të punësuarit në Institucione, media, furra të bukëve/byrektore, ndërmarrjeve të shërbimeve të varrimit, në portalin uslugi.gov.mk. e parashtron udhëheqësi i institucionit /drejtori/perosni i autorizuar në Regjistrin qendror për të punësuarit e tij.

*** Kërkesën e lejes për të lëvizur personat të cilët përkujdesen për një person të tretë, e parashtron personi i cili e kryen përkujdesjen.

Në shtojcë video-linku me informacionet se si merret leja!

Në shtojcë video-linku me informacionet se si merret leja - përkujdesje e personit të tretë!

Në kategorinë e lejeve për të lëvizur duke u paraqitur në MPB në 192 hyjnë::

·       Të punësuarit në agjencionet e sigurimit dhe shërbimet e rojtarëve;

·       Të punësuarit në kompanitë e shërbimeve (EVN, operatorët e telekomunikacionit dhe kabllovik, në ndërmarrjet publike dhe komunale);

Shtabet komunale të krizave ofrojnë shërbime lidhur me:

·       Dërgesën e ushqimit dhe produkteve bazë (restorante dhe markete)

 

Në masat e kufizimit të lëvizjes hyjnë edhe të punësuarit në kompanitë për të cilët leje për të lëvizur lëshojnë punëdhënësit e tyre, dhe atë:

·       Kompanitë të cilat kanë regjistruar punë në ndërrim të tretë ose të katërt në Inspektoratin shtetëror të punës;

·       Mediat të cilët kanë të punësuar kujdestarë, për të cilët nuk nevojitet punë në terren (lëvizje prej në shtëpi deri në vendin e punës dhe anasjelltas);

·       Kompanitë e ndërtimit për të punësuarit të cilët janë të angazhuar për të punuar në objekte;

·       Kompanitë të cilat punojnë gjatë fundjavës

Me këtë masë përfshihen edhe kategoritë e qytetarëve për të cilët nevojitet leje për të lëvizur dhe ato kanë të bëjnë me:

·       Transportuesit e automjeteve të ngarkuara;

·       Për nevojën e dërgesave të mallërave (me dokumentacion adekuat);

·       Shëtitje të kafshëve shtëpiake (në periudhat e lejuara dhe në afërsi të shtëpisë).

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form