Закони

 

Закон за административни службеници НОВО!

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, Сл. весник на РМ, бр.154 од 04.09.2015 година

Закон за изменување на Законот за административни службеници, Сл.весник на РМ, бр.48 од 25.03.2015 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници, Сл. весник на РМ, бр.199 од 30.12.2014 година

Закон за административни службеници - консолидиран текст

 

Закон за вработените во јавниот сектор НОВО!

Закон за изменување и дополување на Законот за вработените во јавниот сектор

Закон за вработените во јавниот сектор - консолидиран текст

 

Закон за државни службеници

 

 

Закон за основање на државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

 

 

Закон за основање на државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка,Службен весник на РМ, бр. 130 од 03.09.2014 година

 

Закон за инспекциски надзор

 

 

 

Закон за јавни службеници

 

 

 

 

 

Закон за организација и работа на органите на државната управа

Закон за Владата на Република Македонија

 

 

 

Закон за архивски материјал

 

Закон за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност

 

Закон за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба

 

Закон за издавање на вредносни бонови - ваучери

 

Закон за радиодифузната дејност - 1997

 

Закон за електронските комуникации, Сл.весник на РМ, бр. 39 од 25.02.2014 година

 

Закон за аудио и аудиовизулени медиумски услуги, Сл. весник на РМ, 26 декември 2013

 

Закон за медиуми, Сл. весник на РМ, 26 декември 2013

 

Насоки за усогласување на посебните закони согласно Законот за јавните службеници

 

АКТИ ДОНЕСЕНИ ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

Р Е Ш Е Н И Е за стекнување статус на јавен слубеник (и распоредување на работно место)

 

Закон за електронска трговија

 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Закон за следење на комуникации

 

Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на инфромациониот систем за обработка на податоци во електорнски облик и електорнски потпис, при управување со документи кај буџетските корисници

 

Уредба за описот на звањата на државните службеници

 

Уредба зa изменување на уредбата за описот на звањата на државните службеници

 

Уредба за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа

 

Уредба дополнување на уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа

 

Уредба измена и дополнување на уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа, Службен весник на РМ, бр. 149 од 25.10.2011 година

 

Методологија за процена на вредноста на информатичката технологија, Службен весник на РМ, бр. 115/2010 година

 

Mетодологија за оценка на спроведувањето на регулативата

 

Прирачник за примена на методологијата за оценка на спроведувањето на регулативата

 

Mетодологија "Барометар на квалитет на институции"